Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. A B and B Kristály Bt. vezetése számára kiemelten fontos az adatvédelem. A B and B Kristály Bt. internetes oldalainak használata. személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában kikérjük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. Vállalkozásunk a jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Ellenőrzőként a B and B Kristály Bt. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internet alapú adatátvitelnél azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Meghatározások

A B and B Kristály Bt. adatvédelmi nyilatkozata. az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Érintett

  Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeni kezelésüket korlátozzák.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére és személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel. , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtétele szükséges annak biztosítására. hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartoznak.

 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; ezen adatok e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik személy az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekményével hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

2. A vezérlő neve és címe

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

B and B Kristály Bt.

Sárköz u. 5/b

1142 Budapest

Magyarország

Telefon: +36 30 525 0486

Email: [email protected]

Weboldal: www.emailmarketingabc.hu

3. Cookie-k

A B and B Kristály Bt. internetes oldalain. használjon sütiket. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol.

Számos internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amelyen keresztül internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetböngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az adatalany egyéni böngészőjét a többi, más cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

Cookie-k használatával a B and B Kristály Bt. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a korábban említetteknek megfelelően felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldalhasználónak pl. nem kell minden alkalommal belépési adatokat megadnia a weboldal elérésekor, mert ezt a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije egy online boltban. Az online áruház cookie-n keresztül megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetböngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A B and B Kristály Bt. honlapja. általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetőek lehetnek (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, ahonnan egy belépő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a B and B Kristály Bt. nem von le következtetéseket az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen közvetítsük, (2) weboldalunk tartalmát, valamint hirdetését optimalizáljuk, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiája hosszú távú életképességét biztosítsuk. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyek számítógépes támadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükségesek. Ezért a B and B Kristály Bt. anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. Regisztráció honlapunkon

Az érintettnek lehetősége van személyes adatok megjelölésével regisztrálni az adatkezelő honlapján. Az, hogy mely személyes adatokat továbbítjuk az adatkezelőnek, a regisztrációhoz használt beviteli maszk határozza meg. Az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra, saját céljaira gyűjti és tárolja. Az adatkezelő kérheti egy vagy több adatfeldolgozónak (pl. csomagküldő szolgálat) történő továbbítást, amely személyes adatokat az adatkezelőnek felróható belső célra is felhasznál.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az Internet szolgáltató (ISP) által kiosztott és az érintett által használt IP cím is tárolásra kerül a regisztráció dátuma és időpontja. Ezen adatok tárolása annak hátterében történik, hogy csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és szükség esetén lehetővé tenni az elkövetett jogsértések kivizsgálását. Amennyiben ezen adatok tárolása az adatkezelő biztonsága érdekében szükséges. Ezeket az adatokat harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha az adatok továbbítására törvényi kötelezettség áll fenn, vagy ha az adattovábbítás büntetőeljárás lefolytatását szolgálja.

Az érintett regisztrációja a személyes adatok önkéntes megadásával azt a célt szolgálja, hogy az adatkezelő olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínálhasson az érintettnek, amelyeket az adott ügy természetéből adódóan csak regisztrált felhasználóknak ajánlhat fel. A regisztrált személyek a regisztráció során megadott személyes adatait bármikor megváltoztathatják, illetve az adatkezelő adatállományából teljes mértékben törölhetik.

Az adatkezelő minden érintett kérésére bármikor tájékoztatást ad arról, hogy az érintettről milyen személyes adatokat tárolnak. Ezen túlmenően az adatkezelő az érintett kérésére vagy jelzésére helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nem áll fenn törvényileg előírt tárolási kötelezettség. Az adatkezelő munkatársainak összessége kapcsolattartóként e tekintetben az érintett rendelkezésére áll.

6. Feliratkozás hírleveleinkre

A B and B Kristály Bt. honlapján a felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt beviteli maszk határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítunk, valamint azt, hogy mikor rendeljük meg a hírlevelet az adatkezelőtől.

A B and B Kristály Bt. Hírlevél útján rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalati ajánlatokról. A Vállalkozás hírlevelét csak akkor kaphatja meg az érintett, ha (1) az érintett érvényes e-mail címmel rendelkezik, és (2) az érintett regisztrált a hírlevél kiszállítására. Az érintett által a hírlevél kiszállításhoz első alkalommal regisztrált e-mail címére visszaigazoló e-mailt küldünk, jogi okokból, kettős jelentkezési eljárásban. Ez a visszaigazoló e-mail annak bizonyítására szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztráció során tároljuk az Internet szolgáltató (ISP) által hozzárendelt és az érintett által a regisztrációkor használt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztráció dátumát és időpontját is. Ezen adatok gyűjtése az érintett e-mail címével való későbbi (esetleges) visszaélés megértése érdekében szükséges, ezért az adatkezelő jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre való regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk fel. Ezen túlmenően a hírlevélre feliratkozók e-mailben is értesülhetnek, amennyiben ez a hírlevél szolgáltatás működéséhez vagy az adott regisztrációhoz szükséges, mivel ez a hírlevél kínálat módosulása esetén lehetséges, vagy a műszaki körülmények megváltozása esetén. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra. A hírlevelünkre való feliratkozást az érintett bármikor felmondhatja. Az érintett a személyes adatok tárolásához a hírlevél kiküldéséhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása céljából minden hírlevélben megtalálható a megfelelő link. A hírlevélről bármikor közvetlenül az adatkezelő honlapján is leiratkozhat, vagy ezt az adatkezelővel ettől eltérő módon közölheti.

A B and B Kristály Bt. hírlevél szolgáltatója a Mailerlite.
A Mailerlite biztonsági tájékoztatója itt érhető el: https://www.mailerlite.com/legal/security-statement

MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593,

7. Hírlevél-követés

A B and B Kristály Bt. hírlevele. úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaz. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amelyet az ilyen e-mailekbe ágyaznak be, és amelyeket HTML formátumban küldenek el, lehetővé téve a naplófájlok rögzítését és elemzését. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján a B and B Kristály Bt. láthatja, hogy az érintett megnyitott-e egy e-mailt, és mikor, és az e-mailben található hivatkozásokat hívták le az érintettek.

A hírlevelekben található nyomkövető pixelekben gyűjtött ilyen személyes adatokat az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél kiszállítását, valamint a jövőbeni hírlevelek tartalmát még jobban az érintett érdekeihez igazítsa. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. Az érintettek bármikor jogosultak a kettős részvételi eljárással kiadott külön hozzájárulási nyilatkozat visszavonására. A visszavonást követően ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. A B and B Kristály Bt. automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél átvételétől való elállást.

8. Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül

A B and B Kristály Bt. honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresi meg az adatkezelőt, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

9. Feliratkozás a weboldalon található blog megjegyzéseire

A B and B Kristály Bt. blogjában megjelent hozzászólások. harmadik felek előfizethetnek. Különösen fennáll annak a lehetősége, hogy egy hozzászóló feliratkozik azokra a megjegyzésekre, amelyek egy adott blogbejegyzéshez fűzött megjegyzéseit követik.

Ha az érintett úgy dönt, hogy feliratkozik a lehetőségre, az adatkezelő automatikus visszaigazoló e-mailt küld a kettős részvételi eljárás során, hogy a megadott e-mail cím tulajdonosa e lehetőség mellett döntött-e. A megjegyzésekre való feliratkozás lehetősége bármikor megszüntethető.

10. A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ameddig azt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvények vagy rendeletek lehetővé teszik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

11. Az érintett jogai

 • a) Visszaigazolási jog

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférés joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, és ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az alábbi információkhoz biztosítanak hozzáférést az érintett számára:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok;
  • az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte;
  • ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikáról, valamint annak jelentőségéről és várható következményeiről ilyen adatkezelés az érintett számára.

  Továbbá az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván e hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítéshez való jog

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

  Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlési jog (elfeledéshez való jog)

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike mindaddig érvényes, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja a B and B Kristály Bt. által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor megkeresheti az adatkezelő bármely munkatársát. A B and B Kristály Bt. munkatársa. haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelmet azonnal teljesítsék.

  Ha az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az érintett személyes adatokra mutató hivatkozásokat, illetve másolatokat vagy replikációkat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A B and B Kristály Bt. munkatársa. egyedi esetekben megteszi a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike ​​fennáll:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette felhasználásuk korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg annak ellenőrzése nem történik meg, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják-e az érintett jogos indokait.

  Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a B and B Kristály Bt. által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely munkatársával. A B and B Kristály Bt. munkatársa. intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Adathordozhatósághoz való jog

  Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés alapján, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.

  Ezen túlmenően a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és ha ez nem hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.

  Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor megkeresheti a B and B Kristály Bt. bármely munkatársát.

 • g) Tiltakozás joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó, az e) vagy f) ponton alapuló személyes adatok kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A B and B Kristály Bt. tiltakozás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos indokokat tudunk igazolni, amelyek felülírják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

  Amennyiben a B and B Kristály Bt. személyes adatokat direkt marketing célból kezel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a B and B Kristály Bt. ellen. a direkt marketing célú adatkezelésre a B and B Kristály Bt. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célokra.

  Ezen túlmenően, az érintett jogosult arra, hogy sajátos helyzetére hivatkozva tiltakozzon az őt érintő személyes adatok B and B Kristály Bt. általi kezelése ellen. tudományos vagy történeti kutatási, illetve a GDPR 89. cikk (1) bekezdése szerinti statisztikai célból, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a B and B Kristály Bt. bármely alkalmazottjával kapcsolatba léphet. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58 irányelv ellenére is szabadon veheti igénybe. /EC, hogy a műszaki előírásokat használó automatizált eszközökkel éljen tiltakozási jogával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatásokat vált ki, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, mindaddig, amíg a határozat megszületik. (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog nem engedélyezi, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a B and B Kristály Bt. megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a határozat megtámadásához való jogának védelme érdekében.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyedi döntéshozatalhoz kapcsolódó jogaival, bármikor megkeresheti a B and B Kristály Bt. bármely munkatársát.

 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

  Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor megkeresheti a B and B Kristály Bt. bármely munkatársát.

12. A pályázatok adatvédelme és a pályázati eljárások

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítása céljából gyűjti és kezeli. Az adatkezelés elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a pályázó a megfelelő pályázati dokumentumokat e-mailben vagy a weboldalon található webes űrlapon nyújtja be az adatkezelőnek. Amennyiben az adatkezelő a jelentkezővel munkaszerződést köt, a benyújtott adatokat a munkaviszony jogszabályi előírásoknak megfelelő feldolgozása céljából tároljuk. Ha a kérelmezővel az adatkezelő nem köt munkaszerződést, a pályázati dokumentumokat az elutasító határozat közlésétől számított két hónapon belül automatikusan törlik, feltéve, hogy a törléssel az adatkezelő egyéb jogos érdeke nem ütközik. Egyéb jogos érdek ebben a vonatkozásban pl. az általános egyenlő bánásmódról szóló törvény (AGG) szerinti eljárásban a bizonyítási teher.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy érkezett (ún. hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést főként egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics szolgáltatáson keresztüli webes elemzéshez a vezérlő a „_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja. Ezzel az alkalmazással a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetkapcsolatának IP-címét, amikor az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény másik szerződő államából ér el weboldalainkat.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, és online riportokat készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint hogy az internetes oldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google képessé válik weboldalunk használatának elemzésére. Az adatkezelő által üzemeltetett és a Google Analytics komponenst integráló ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan adatokat küld az adatkezelőn keresztül. Google Analytics komponens online hirdetési célokra és jutalékok elszámolására a Google felé. E technikai eljárás során a vállalkozás a Google tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és kattintások eredetét, és ezt követően jutalék-elszámolásokat hozzon létre.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett weboldalunk látogatási gyakorisága. Internetes oldalunk minden egyes látogatása alkalmával az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google Analytics által generált adatgyűjtés ellen, amely a jelen weboldal használatával kapcsolatos, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, és lehetősége van arra, hogy minden ilyen adatot kizárjon. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor a Google Analytics letiltásához az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy más, a hatáskörébe tartozó személy eltávolította, vagy le van tiltva, akkor lehetőség van a böngészőbővítmények újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

14. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásokat. A Google Remarketing a Google AdWords szolgáltatása, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg olyan internetfelhasználók számára, akik korábban a vállalat internetes webhelyén tartózkodtak. A Google Remarketing integrációja tehát lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy felhasználó alapú hirdetéseket hozzanak létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsenek meg az érdeklődő internetezőknek.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődésnek megfelelő hirdetések beszúrása. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy a Google hálózatán vagy más weboldalakon olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználók érdeklődésének.

A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi weboldalunk látogatójának felismerését, ha az egymást követő weboldalakat hív meg, amelyek egyben a Google hirdetési hálózatának is tagjai. Minden olyan internetes oldal felhívásakor, amelyre a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja magát a Google-lal. E technikai eljárás során a Google személyes adatokat kap, például a felhasználó IP-címét vagy böngészési viselkedését, amelyeket a Google többek között az érdeklődésre számot tartó hirdetések beszúrására használ fel.

A süti személyes adatok tárolására szolgál, pl. az érintett által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell adnia a kívánt beállításokat az érintett által használt minden internetböngészőben.

További információk és a Google aktuális adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

15. A Google-Ads alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjaiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározott kulcsszavakat határozzon meg, amelyek segítségével a hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresési eredményei között, amikor a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszó szempontjából releváns keresési eredmény lekérésére. A Google Reklámhálózatban a hirdetések a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével automatikus algoritmussal kerülnek a releváns weboldalakra.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket jelenít meg harmadik felek webhelyein és a Google keresőmotor keresőmotorjának találatai között, valamint harmadik féltől származó hirdetéseket helyez el weboldalunkra.

Ha egy érintett Google hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google-n keresztül egy konverziós cookie kerül az érintett informatikai rendszerébe. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják az érintett azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós süti annak ellenőrzésére szolgál, hogy bizonyos aloldalak, pl. egy online áruház rendszeréből származó bevásárlókosár fel lettek-e hívva a weboldalunkon. A konverziós cookie-n keresztül a Google és az adatkezelő is megértheti, hogy a webhelyünkön AdWords hirdetést elérő személy értékesítést generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e árueladást.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja fel, hogy látogatási statisztikákat készítsen weboldalunkon. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megbizonyosodjunk az egyes AdWords hirdetések sikerességéről vagy kudarcáról, és optimalizáljuk AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek alapján azonosítani lehetne az érintettet.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, pl. az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor, a fentebb leírtak szerint, megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-kat állítson be a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná azt is, hogy a Google konverziós cookie-t helyezzen el az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ezért az érintettnek minden használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és be kell állítania a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

16. Fizetési mód: A PayPal fizetésfeldolgozóként való használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon a vezérlő integrált PayPal összetevőket tartalmaz. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetések feldolgozása úgynevezett PayPal-számlákon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat jelentenek. A PayPal képes hitelkártyákon keresztüli virtuális fizetések feldolgozására is, ha a felhasználó nem rendelkezik PayPal-fiókkal. A PayPal fiók kezelése e-mail címen keresztül történik, ezért nincsenek klasszikus számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi, hogy online fizetéseket indítsanak el harmadik feleknek, vagy fogadjanak kifizetéseket. A PayPal elfogadja a megbízotti funkciókat és vásárlóvédelmi szolgáltatásokat is kínál.

A PayPal európai üzemeltetője a PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Amennyiben az érintett a megrendelés során a webáruházban fizetési módként a „PayPal” lehetőséget választja, az érintett adatait automatikusan továbbítjuk a PayPal felé. E fizetési mód kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításához.

A PayPal részére továbbított személyes adat általában a keresztnév, vezetéknév, cím, e-mail cím, IP cím, telefonszám, mobiltelefonszám, vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adat. Az adásvételi szerződés feldolgozásához olyan személyes adatokra is szükség van, amelyek az adott megrendeléssel kapcsolatosak.

Az adatok továbbítása a fizetések feldolgozását és a csalás megelőzését szolgálja. Az adatkezelő a személyes adatokat különösen akkor továbbítja a PayPal részére, ha a továbbításhoz jogos érdek fűződik. A PayPal és az adatkezelő között az adatkezelés céljából kicserélt személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelintézeteknek. Ez az átvitel a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzésére szolgál.

A PayPal szükség esetén személyes adatokat továbbít kapcsolt vállalkozásoknak és szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben feldolgozandó adatokhoz szükséges.

Az érintettnek lehetősége van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a PayPal-on bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozásnak megfelelően kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full oldalon érhetők el.

17. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a Stripe fizetésfeldolgozóként történő használatára vonatkozóan

Ezen a weboldalon a vezérlő a Stripe által integrált összetevőket tartalmaz. A Stripe egy online fizetési szolgáltató. A fizetés az úgynevezett Stripe pénztárcán keresztül történik, amely egy virtuális elektronikus pénztárca. A Stripe lehetőséget kínál hitelkártyás virtuális fizetésre is. A Stripe pénztárcát e-mail címen keresztül kezelik. A Stripe lehetővé teszi online fizetések indítását harmadik feleknek, vagy fizetések fogadását.

A Stripe üzemeltetője a Stripe Payments Europe Limited, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ireland

Amennyiben az érintett a „Stripe” fizetési módot választja az online áruházunkban történő megrendelés során, az adatok automatikusan továbbításra kerülnek a Stripe felé. E fizetési mód kiválasztásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok továbbításához.

A Stripe-l cserélt személyes adatok a vásárlási összeg és az e-mail cím, amelyek egyaránt szükségesek a fizetés feldolgozásához. Az adatok továbbítása a fizetések feldolgozását és a csalás megelőzését szolgálja. Az adatkezelő az ügyben egyéb személyes adatokat is átad a Stripe-nak, ha a továbbításhoz jogos érdek áll fenn. A Stripe és az érintett között kicserélt személyes adatokat a Stripe továbbítja a gazdasági szerveknek. Ez az átvitel a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzésére szolgál.

A Stripe szükség esetén személyes adatokat továbbít kapcsolt vállalkozásoknak és szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben szereplő adatok feldolgozásához szükséges mértékben.

Az érintettnek lehetősége van a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a Stripe-től bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozásnak megfelelően kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

A Stripe vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://stripe.com/en-hu/privacy címen érhetők el.

18. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez meghatározott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok kezelését írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérül a cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR. Végül, a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha az ilyen érdekeket az érdekek felülírják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mert az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

19. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bek. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

20. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásához használt kritérium a vonatkozó jogszabályi megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, mindaddig, amíg az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

21. Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses előírásként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükséges lehet szerződést kötni arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni. Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. adat.

22. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

szakemberei fejlesztették ki, A Willing & Able LegalTech rendszerét is kifejlesztették akik a gdpr tanúsítási képzés . biztosította és tette közzé . Az adatvédelmi szabályzat generátorunkban található jogi szövegeket Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero a Német Adatvédelmi Szövetségtől és Christian Solmecke a WBS törvénytől